دستگاه چرخش توپ شیر سوپاپ

دستگاه چرخش توپ شیر سوپاپ

راه حل کلید چرخش شیر دریچه ای

ماشین پایان شیر افقی - شیر توپ
ماشین پایان شیر افقی - شیر توپ

مخصوص شیر دریایی طراحی شده است. چرخش خشن و خوب را در یک بستن انجام دهید. اندازه و گرد بودن آن بسیار بهتر از تراش معمولی است.

نتیجه 1 - 3 از 3

نتیجه 1 - 3 از 3