دستگاه توپ شیر توپ

دستگاه توپ شیر توپ

راه حل کلید چرخش شیر دریچه ای

هر دو طرف دستگاه روبرو - شیر توپ
هر دو طرف دستگاه روبرو - شیر توپ

هر دو طرف روبرو و چمبر در یک بستن انجام می شوند. بهره وری بالا است و عملیات آسان است.

نتیجه 1 - 2 از 2

نتیجه 1 - 2 از 2